O Sokole

Tělocvičná jednota Sokol byla v Polance založena v roce 1912. Na sokolské louce v letech 1918 - 1937  probíhala prostná cvičení mužů i žen, vystupovala sokolská mládež, inscenovaly se "živé obrazy"; v létech 1923-1930 zde působilo Sokolské ochotnické divadlo.

Novodobá historie se píše od r. 1992, kdy byla obnovena činnost spolku a v r. 1995 byla postavena nová sokolovna, první na území samostatné České republiky. Dnes pod Sokolem Polanka nad Odrou pravidelně sportuje až 104 členů ve věku 7-89 let; týdně se také schází "věrná garda", která reprezentovala obec i na všesokolských sletech v Praze.


SPORT - Vztah k pohybu

Sokol přináší sport pro každého bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Lidem pomáhá nacházet v pohybu radost.

"Tužme se"

OSOBNOST - Vztah k zemi

Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu
dědictví našeho národa. Sokolové jsou hrdými,  angažovanými občany své země, České republiky.

"Za národ, drahou vlast"

KOMUNITA - Vztah k obci

Sokol je místem setkávání a společné činnosti. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. Sokolové jsou hrdi na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě.

"Jen ruchem žijeme!"

OSOBNOST - Vztah k sobě

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy k čestnému a spravedlivému jednání, k aktivitě, samostatnosti a nápomocnosti. Sokolským ideálem je člověk silný tělem i duchem.

"Buďme věrni sobě, pravdě a spravedlnosti"

LASKAVOST - Vztah k druhému

Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty. Vede své členy ke skromnosti, k respektu k druhým, k pomoci slabším a ke vzájemné snášenlivosti. Buduje sounáležitost mezi generacemi.

"Ni zisk, ni slávu!"

Rok 2023 v TJ Sokol Polanka nad Odrou

Začátek roku 2023 se nesl v náladě loňského výročí, kdy TJ Sokol Polanka nad Odrou oslavil své 110 výročí od založení. Listopadové setkání bylo trochu o vzpomínání na staré časy a hodně o tom, jak obstát v konkurenci volnočasových aktivit v dnešní době. Sestry z Věrné gardy líčily své zážitky z Pražských sokolských sletů tak barvitě, že šest přítomných žen přislíbilo, že se zapojí do nácviku a v r. 2024 pojedou reprezentovat Polanku do Prahy.

Po celý rok pokračovala pravidelná činnost sportovních oddílů, kulturní klub Salon u Viery nabízel veřejnosti přednášky, workshopy, zval ochotnické divadelní spolky z okolí. Valná hromada spolku proběhla 16. března, výbor pokračoval ve stejném složení jako v r. 2022: starostka Simona Kozarová, místostarosta Jan Matoušek, jednatelka Jana Honová, náčelnice Miroslava Tomášková, předseda kontrolní komise Hynek Kozub. Celkový počet členů v r. 2023 byl 102, z toho 54 dětí do 18 let a 17 seniorů. Florbalový oddíl evidoval 44 členů, z toho 34 členů do 18 let; v Podbeskydské florbalové lize soutěžil ve třech kategoriích: mladší žáci, starší žáci a dorostenci, muži. Stolní tenis měl 18 členů: 7 dětí a 11 dospělých, z toho 5 seniorů. Oddíl agility oddíl evidoval 22 členů, z toho 11 dětí. Zdravotní cvičení věrné gardy vedla p. Dluhošová pro 7 seniorek.

V sokolovně probíhaly tréninky stolních tenistů, cvičení věrné gardy, od září nácviky sletové skladby a také probíhaly pravidelné lekce pro veřejnost, které vedli zkušení lektoři: B. Kotásková (funkční trénink pro ženy), L. Stryková (cvičení Flowin pro ženy, atletická přípravka pro děti), N. Kohlerová (cvičení pro seniory), J. Štěpnička (jóga), J. Juříček (tenis pro děti). Oddíl florbalu trénoval na asfaltovém hřišti, v zimních měsících v tělocvičně základní školy.

Pro širší veřejnost byly připraveny pravidelné i výjimečné aktivity: 18. února to bylo cvičení pro ženy Relax s Věrkou, které nabídlo lekce Power jógy a Port de Bras (funkční trénink). Ve čtvrtek 9. března proběhla nádherná akce sokolského "Salonu u Viery" a místní pobočky Knihovny města Ostravy, a to autorské čtení z knihy Mýtus o Atlantidě s ostravskou spisovatelkou Romanou Vaverovou.

Sobota 18. března patřila PUTOVÁNÍ KRAJEM SNĚŽENEK, oblíbenému pochodu přes rozkvetlou Polanskou nivu do Jistebníka a zpátky. Od sokolovny s mapkou a razítkem sněženky startovalo 83 zaregistrovaných, nicméně po značené trase se pohybovalo "putovníků" výrazně více. Ve čtvrtek 30. března v kině Retrostar sehrála První Jarkovská společnost ze sousedních Proskovic anglickou komedii ze současnosti Manželka po čtyřicítce. Představení shlédlo přes 80 diváků. Konec dubna byl pojat na sokolské louce trochu nově, kdy původní zábavné odpoledne pro děti, rodiče a přátelé nazývané Pálení čarodějnic bylo vystřídáno příhodnějším pojmenováním ČARODĚJNÝ REJ. Vedle obvyklého programu jako jsou soutěže pro děti (připravil Klub rodičů), zásah hasičů či opékání špekáčků vystoupili i sokolové ze sousední Nové Bělé se skladbou Bondi a připomněli tak tradiční cvičení sokolů.

Závěr školního roku i florbalové sezóny patřil 24. ročníku venkovního turnaje POLANSKÁ HŮL, konanému 24. června na našem hřišti. Za nezvykle studeného červnového dopoledne spolu zápolilo 10 týmů. Hráči pod vedením trenéra Hynka Kozuba a Jana Matouška (který působil také jako rozhodčí), tak zakončili poměrně úspěšnou sezónu 2022/2023, kdy se mladší žáci probojovali z deseti týmů do finálové skupiny, kde po tuhých bojích obsadili 4. místo. Muži skončili na 13. místě ze 14 týmů; starší žáci a dorostenci skončili na pěkném 5. místě. Nejlepším střelcem sezóny byl vyhlášen Lukáš Závodný.

Počátkem září započaly tréninky na Všesokolský slet 2024. Šest žen bude reprezentovat Polanku na sletu v Praze, kdy vystoupí po boku žen ze Sokola Výškovice ve skladbě V rytmu srdce.

Činnost spolku jsme prezentovali 9. září v Dělnickém domě na Dni obce.

Třetí ročník open závodů v agility POLANSKÁ PACKA proběhl 30. září. Přes nečekanou nepřízeň počasí se závody nesly v bojovném duchu, pejskové všech výkonnostních kategorií podávali výborné výkony, i jejich "vodiči" v drobném mrholení zvládali nepříjemně klouzavý terén skvěle. V závodech byly použity i nové překážky: slalomová ulička a mantinely na disciplínu "dálka", které jsme pořídili díky podpoře Nadace OKD Srdcovka a houpačka, která byla z dotace SM Ostravy. Polanská packa byla zařazena také do celorepublikové akce SOKOL SPOLU V POHYBU, kdy sokolské jednoty prezentují svou činnost široké veřejnosti. Celý závod byl vzorně připraven i realizován vedoucími oddílu agility Ivanou Kozubovou a Lenkou Timčenkovou za vydatné výpomoci členů florbalového oddílu.

Kulturní klub zaznamenal hned začátkem školního roku velký úspěch. Na inscenaci Manželské vraždění, kterou přivezlo Divadlo DEVÍTKA, přišlo 7. září více než 130 diváků! První čtvrtek v říjnu proběhl v sokolovně workshop Květinová aranžmá, kdeprovedení podzimních květinových vazeb představila Lenka Samková. Dne 16. listopadu proběhlo v místní knihovně autorské čtení s R. Vaverovou, která představila nové knihy: Železné katedrály – příběh z doby vzniku Vítkovických železáren a knihu Uroboros - pokračování Mýtu o Atlantidě. Ve čtvrtek 23. listopadu k nám zavítal DIVOCH – Divadlo vřesinských ochotníků s titulem Vzpoura nevěst.Tuto původní českou crazy komedii si užilo více než 95 diváků.

Oddíl stolního tenisu již nesoutěží v městském přeboru, nicméně se díky obětavým trenérům Jiřímu Steckerovi a Ivo Friedelovi podařilo stabilizovat juniorskou základnu. Vedení oddílu připravilo na sobotu 1. prosince Předvánoční turnaj - sportovní odpoledne s následným společným posezením. Vedle sportovních výkonů bylo cílem i vzájemné seznámení a větší zapojení rodičů dětí do dění v Sokole. Do připravených soutěží se vedle dospělých sportovců zapojilo celkem dvanáct dětí (členů a sourozenců) a cca stejné množství rodičů. Trenéři mládeže věří, že setkání dětí s "opravdickým" stolním tenisem soutěžní úrovně bylo výraznou motivací pro další trénink. Po sportovní části následovalo posezení s občerstvením, kytarou a volným programem. Příjemnou atmosféru podpořila i nová klimatizační jednotka, kterou jsme pořídili díky zaměstnaneckým grantům Nadace ČEZ prostřednictvím Standy Šimůnka.

V areálu TJ Sokol Polanka n. O. probíhají také aktivity pro veřejnost, které organizují spřízněné spolky. V r. 2023 to byly tyto akce: 26. května - Smažení vaječiny (pořádal Klubu rodičů při ZŠMŠ), 3.-6. července jsme hostili "letní intenzivku" - tábor pro mladé agiliťáky z Ostravy i s jejich pejsky, 1. září - Zakončení prázdnin a 22. října - Dýňové slavnosti, obojí v režii Klubu rodičů.

TJ Sokol Polanka nad Odrou získala finanční podporu na celoroční činnosti spolku z dotací Městského obvodu Polanka nad Odrou, Národní sportovní agentury, Statutárního města Ostravy, dále z grantů Nadace ČEZ, Nadace OKD Srdcovka, Sokolské župy Moravskoslezské.

Rok 2022

Sokolové si v r. 2022 užívali výročí. V únoru jsme si připomněli 160 let od založení České obce Sokolské v Praze; dne 24. 6. tomu bylo 30 let od obnovení činnosti Sokola v Polance, tedy tělocvičné jednoty, která se po vynuceném pozastavení činnosti hlásí k původním Tyršovým ideálům, a 17. listopadu jsme oslavili 110 let od podepsání zakládací listiny Sokola v Polance nad Odrou.

V průběhu celého roku byla veřejnost seznamována, formou článků, s historií Sokola jak Českého, tak i Polanského. Vedle přípravy podzimních oslav probíhaly běžné sokolské sportovní i kulturní aktivity jako každý rok. Aktivní byly sportovní oddíly florbalu a stolního tenisu, pod všestranností působil oddíl agility a zdravotní cvičení; kulturní klub Salon u Viery pořádal přednášky a zajišťoval představení divadelních ochotníků.

Dne 17.3. proběhla Volební valná hromada, kde za přítomnosti 25 zletilých členů byl na další tříleté období zvolen výbor ve složení: starostka Simona Kozarová, místostarosta Jan Matoušek, jednatelka Jana Honová, náčelnice Miroslava Tomášková, předseda kontrolní komise Hynek Kozub. Hned následující sobotu 19.3. proběhlo Putování krajem sněženek, přes Polanskou nivu do Jistebníka a zpět, tentokrát sice v menším počtu výletníků, ale zato společně. K zaregistrovaným 75 účastníkům se po značené trase přidávali i další nahodilí turisté. Konec března patřil kultuře: na 31. 3. jsme do Polanky pozvali ochotnický soubor Berani z Těškovic, který sehrál (dříve odloženou) detektivní komedii Náš dům, náš hrad. Hrálo se pro 82 platících diváků a 10 hostů, tržby byly dostatečné k tomu, aby se pokryly náklady na nájem prostor a poplatek pro soubor. Konec dubna patřil jako každoročně reji čarodějnic, kdy se na sokolské louce setkávají děti, rodiče, sousedé a kamarádi a společně fandí dětem při soutěžích, podporují účinkující, opékají párky a dobře se baví do pozdních hodin u velké vatry.

V sezoně 2021/2022 bojovali naši sportovci v Podbeskydské florbalové lize (PFL). Pod vedením trenérů Hynka Kozuba a Jana Matouška měly týmy zastoupení v kategorii mladších žáků a mužů. Muži po výborném závěru, kde získali 13 bodů z možných 18, se umístili na 10. místě. Mladší žáci si ovšem vedli o poznání lépe, s bilancí 11 výher, 3 remíz a pouhých 4 porážek se umístili na 2. místě a postoupili do oblastního přeboru Moravy. Tam se utkali s mnoha týmy, mimo jiné také s družstvy z Brna, a vybojovali krásné 2. místo. Nejlepším střelcem týmu byl kapitán mladších žáků Petr Gelnar (za 28 nastřílených gólů). Jonáš Švancer se na přeboru Moravy stal 2. nejlepším brankářem, Marek Koval se stal 2. a Lukáš Závodný 3. nejlepším hráčem přeboru.

V půlce května si mladší žáci vyzkoušeli nové týmové posily na sportovním dni v Radvanicích, kde zaslouženě obsadili krásné 2. místo. V sobotu 25.6. se odehrál, dnes už po 23., venkovní miniturnaj s názvem Polanská hůl. Zde se v kategoriích "rodina" a "muži" utkalo celkem 10 týmů vč. tří hostujících týmů z Radvanic. Vítězové si odnesli věcné ceny; vedle vítězů byly oceněny i další kategorie, jako například "Skokan roku", jímž byl vyhlášen Daniel Dekleva. Začátkem července se devět hráčů z řad dorostenců a mužů zúčastnilo letní Street Floorball League v centru Ostravy. Od září, kdy v PFL začala sezóna 2022/2023 byla Polanka zastoupena třemi kategoriemi, a to: mladší žáci, starší žáci a dorostenci a kategorie mužů.

Oddíl stolního tenisu evidoval dva týmy: hráče registrované v Městské soutěži stolního tenisu Ostrava a rekreační hráče. V Městském přeboru 2. třídy skončil v dubnu TJ Sokol Polanka na 9. místě ze 13; nejproduktivnějším hráčem byl Jiří Buroň. Vzhledem k tomu, že žádný z registrovaných hráčů nebyl z Polanky, tak další sezonu od září 2022 odehráli již pod hlavičkou jiné jednoty. Rekreační ping-pongáři hráli beze změn 3x v týdnu v horní tělocvičně. V prosinci sehráli mezigenerační turnaj.

Věrná garda se pravidelně schází na zdravotní cvičení v tělocvičně každé pondělí.

V den České státnosti 28. 9. se v našem areálu pořádaly agility závody Polanská packa II. Závody byly plně obsazeny a celkem se zúčastnilo 80 týmů (tým = pes + jeho "vodič"); týmy byly rozděleny do výkonnostních a velikostních kategorií. Pod vedením Ivy Kozubové pomocníci z řad členů oddílů agility a florbalu připravili parkur i zázemí pro účastníky závodů; občerstvení měla pod patronátem náčelnice Mirka Tomášková. Celý den byl nabitý emocemi, povzbuzováním i radostí z pohybu a výher. Velké poděkování patří sponzorům, a to firmám: Twiko, Sweet Energy, Nativia a Vřes Caffé, díky kterým si všichni dvounozí i čtyřnozí závodníci odnesli drobné pozornosti. Pro ty nejlepší byly připraveny věcné ceny. Mezi závodníky byly týmy z Ostravy a okolí, jeden tým přijel až z Trnavy. Členové našeho oddílu Agility Polanka bojovali s plným nasazením, mnozí si odvezli domů kokardy a ceny za skvělá umístění. Nejlepšího bodového hodnocení, z našeho oddílu, dosáhla Tereza Pazderová.

Kulturní klub Salon u Věry nabídl na svých čtvrtečních podvečerních besedách povídání s psychoterapeutkou, astroložkou, vyzkoušeli jsme si tzv. automatickou kresbou, seznámili se s filozofií staroslovienského písma zvaného Bukvica. Dne 4. listopadu jsme pozvali do kina Retrostar ochotnické divadlo DIVOCH z Vřesiny, které sehrálo před nadšenými diváky komedii Švagřičky.

V r. 2022 oživily sokolskou louku také akce spřízněných spolků. V květnu pořádal Klubu rodičů Smažení vaječiny; ve dnech 10.-12.6. se naše louka změnila ve stanové městečko pro házenkáře, kteří se účastnili turnaje Polanka Cup; dále Klub rodičů přilákal do našeho areálu děti a rodiče na Den trpaslíků (25.6.); v červenci 21.-24. jsme hostili Agility tábor pro mladé agiliťáky a jejich pejsky. Na podzim jsme poskytli zázemí oblíbeným akcím Klubu rodičů: 23.10. to byly Dýňové slavnosti a 10.11. Polanské světélkování. Průběžně, po celý rok je sokolovna využívána 3x v týdnu pro fitness cvičení pro ženy, pokračují lekce jógy, zdravotní cvičení pro seniory; od jara do podzimu se hraje na tenisovém kurtu.

Na jaře jsme nechali vyrobit nový nápis "TJ Sokol Polanka nad Odrou", který je umístěný nad cvičnou tenisovou zdí před vstupem do areálu a na budovu jsme umístili nový sokolský znak. V dubnu jsme pořídili nový profesionální stůl na stolní tenis (jeden starší byl špatnou manipulací poškozen), v rámci brigády proběhla jarní údržba areálu. V září jsme nechali položit novou zátěžovou podlahovou krytinu v dolní tělocvičně.

Jubilejní rok 2022 vyvrcholil oslavou 110. výročí založení TJ Sokol Polanka přesně na den po sto deseti letech od sepsání zakládací listiny 17.11. (toto datum je také uvedené na našem historickém praporu). Vzpomínkové odpoledne proběhlo v prostorách úzce spjatých s nejstarší historií místního sokolského hnutí, v přísálí dnešního kina Retrostar, v prostoru, o kterém se z dobových kronik dozvídáme: "… V říjnu 1913 se Sokol stěhoval do nově vystavěného sálu br. Fr. Davida, který při úpravě dbal na to, aby sál byl co nejúčelněji řešen pro příští tělocvičnu…". Setkání, kterého se zúčastnilo 39 přátel, zástupců stávajících oddílů, členů věrné gardy, bývalých členů a přátel sokola i členky obecního zastupitelstva Dariny Slovákové, zahájilo vystoupení sokolek z Nové Bělé. Jednatelka ses. Honová připomněla důležité momenty z historie spolku, starostka ses. Kozarová předala dárky zasloužilým členům, náčelnice ses. Tomášková připravila krátká vzpomínková videa. Oslava proběhla důstojně a radostně, vybralo se také 2.400 Kč na sletovou známku.

V r. 2022 bylo v našem Sokole 129 členů, z toho po oddílech: florbal 51 členů, agility 27 členů, stolní tenis 32, tenis děti 5, ostatních členů 14; z celkového počtu 59 dětí a mládeže do 18 let. Na sportovní činnost mládeže a údržbu budovy jsme získali finanční podporu od městského obvodu v Polance a z dotačního programu Národní sportovní agentury (provoz a údržba).

Pro zajímavost:

Odkaz na seznam sokolských nemovitých památek - sokoloven i pomníků spojených se sokolským hnutím:   https://www.sokolskepamatky.eu/


Symbolika a znak

Dnes již klasická, více než stoletá značka Sokola prošla za dobu své existence mnohými změnami, podmíněnými více či méně probíhajícími proměnami výtvarného stylu či obecného vkusu, což představuje na poli estetického cítění jev přirozený a neodmyslitelný.

více na:

https://www.sokol.eu/obsah/5466/symbolika-znak 


Sokol ­- náš nejlepší vyslanec (r. 1948)

JAN MASARYK

Nemohu si představit Československo bez sokolství. Je to něco tak typicky našeho. Milion malých, nenápadných lidí spojeno v dobrovolný, radostný, pracující kolektiv. Ta dobrovolnost je to, co mne vždy u nás Sokolů zajímá a dojímá.